HALDUSTEENUS KORTERIÜHISTULE!


Pakume Tallinnas ja selle lähiümbruskonnas asuvatele korteriühistutele Eesti Vabariigis 01.01.2018 kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseadusepõhist korteriühistu valitseja haldusteenust. Haldusteenus sisaldab raamatupidamise ja kvalifitseeritud kutselise kinnisvarahalduri teenust.

Loe edasi

Seaduse jõustumisest

"2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – üheks seaduseks, millega reguleeritakse kõik korteriomandiga seotud õigussuhted."

"Uue seaduse kohaselt hakkab kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimus uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu."

Loe edasi: https://www.just.ee/et/korteriomandi-ja-korteriuhistuseadus/

Teenuse jagunemine


Korteriühistu valitsemine

uue korteriühistu põhikirja koostamine

raamatupidamisdokumentide arhiveerimine

võlglaste kohta aruannete ja ajatamisgraafikute koostamine

tulu-kuluaruannete esitamine

üldkoosolekute ettevalmistamine, kokkukutsumine, läbiviimine ja protokollimine

KÜ juhatuse liikmete ja korteriomanike nõustamine halduse ning raamatupidamise alastes küsimustes

kommunaalteenuste (vesi, elekter, küte jms.) kulumõõtjate üldnäitude fikseerimine raamatupidamises ja edastamine tarnijatele

kinnisvara korrashoidu puudutavate seadusandlike küsimuste lahendamine

üldkoosolekutel elamu tehnilise ja finantsilise seisukorra ülevaate andmine ja ettepanekute tegemine

KÜ võlgnikega aktiivne suhtlemine

vajalike remondi-, hooldus- ja ehitustööde organiseerimine ning tööde järelevalve teostamine

üldkoosolekutel kinnitatud majandamiskavade järgimine

KÜ juhtorganite suuniste täitmine

üldkoosolekute otsuste, korteriomanike kohustuste ja kokkulepete täitmise järelevalve teostamine

elamuga seotud asjaajamise koordineerimine, s.h. suhtlemine omavalitsustega, kindlustusseltsidega ja muude ettevõtete ning riiklike institutsioonidega

korteriomanike registri pidamine ja palju muid korteriühistu administreerimisega seotud tegevusi

Majandamiskulude optimeerimine

kommunaalteenuste (elekter; vesi; küte; prügi) müügilepingute sõlmimine otse korteriühistu ja tarnijate vahel

elamu tehnosüsteemide hoolduslepingute sõlmimine süsteemihooldajatega otse korteriühistu ja teenuse osutaja vahel

korteriühistule tugiteenuste lepingute sõlmimine otse korteriühistu ja teenuse osutaja vahel

korteriühistule majandustegevuse korraldamine ainult läbi korteriühistu arvelduskonto


Koostöö

korteriühistu majandamine kooskõlas põhikirja, seaduste ja määrustega

korteriühistu majandamisekulude optimeerimine

kõigile korteriühistu liikmetele ja majaelanikele majandusliku ning olmelise rahulolu tagamine

Hinnapäring

Hind

Haldusteenuse hind algab korteriühistule alates 0,19 €/m² vastavalt korteri kaasomandiosa suurusele, mis sisaldab käibemaksu.

Eripärasus

Me arvestame hinnapakkumuse koostamisel korteriühistu piirkondlikku asukohta, elamu eripära ja eelnevat korteriomanike maksekäitumist. Selliste arvestustega on võimalik kokku leppida teenusepakkujaga korteriomandi kaasomandiosale soodsam haldusteenuse ruutmeetri hind.

Unikaalsus

Koostame korteriühistule individuaalse hinnapakkumuse.

Pakkumus

Haldusteenusest huvitatud korteriühistul palume saata hinnapäring e-mailile: katrelahaldus [at] gmail.com

Kontakt


Haldustegevust juhib ettevõtte juhatuse liige Riho Isok.

Kinnisvarahaldur, tase 5 (Kutsetunnistus 129274).

+372 57 800 197 (EST, RUS)

katrelahaldus [at] gmail.com